به نام مردم عليه مردم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محبوبه ابراهيمي

استعداد، منابع، امكانات و دارايى يك ملت، امانتى است چهار ساله در اختيار دومين مقام رسمى كشور. گاه فردى در چهل روز، ماندگارترين نام در
اين مسند را از آنِ خود مى‏كند و گاه عنصرى فريب‏خورده، به سادگى به رأى هفت ميليون انتخابگر، پشت پا مى‏زند. نوشتار پيش رو تنها مرورى
است در كارنامه كوتاه و پرخطاى يك رئيس‏جمهور دست پرورده غرب و در نهايت فرارى، و نيز هشدارى است به ملت كه با ديدى دورانديشانه،
افق درخشانى را براى آينده ايران قهرمان ترسيم كنند...