فيلترهايي كه همه رئيس جمهورها از آن مي گذرند

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

ـ امروز مردم كشور «الف» براى انتخاب رئيس‏جمهور آينده خود به پاى صندوق‏هاى رأى رفتند.

ـ فردا اعضاى مجلس فدرال كشور «ب» رئيس‏جمهور آينده را انتخاب و معرفى خواهند كرد.

ـ امشب نتايج انتخابات رياست‏جمهورى كشور «ج» اعلام خواهد شد.

اگر اهل گوش‏دادن اخبار و مطالعه روزنامه باشيد، حتما نام‏هايى چون ژاك‏شيراك، پوتين، بشاراسد، پرويزمشرّف، جرج دبيليو بوش
و... برايتان بسيار آشنا است؛ نام‏هايى كه مرتبا و به بهانه اخبار و وقايع مرتبط آن‏ها را مى‏شنويد.

اين‏ها رؤساى جمهور كشورهايى گوناگون با شيوه‏هاى حكومتى و ساختارهاى حقوقى متفاوتند كه هر يك با طى كردن مجارى
ويژه‏اى طبق قانون اساسى كشور متبوعشان به سمت رياست‏جمهورى رسيده‏اند. اين كه چگونه و از چه راهى توانسته‏اند با طى
مراحل گوناگون و بعضا عبور از فيلترهاى پيش رو به عنوان رئيس‏جمهور يك كشور در سطح بين‏المللى مطرح شوند موضوعى است
كه ما در اين مجال كوتاه به آن خواهيم پرداخت...