رئيس جمهور در مثلثي به وسعت يك كشور

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

وحيد نکونام

انتخابات، نمايانگر مشاركت و همبستگى مردم در سرنوشت كشور و حضور فعالانه آن‏ها در ترسيم خط‏مشى حكومت، در هر كشورى است. در جمهورى اسلامى ايران نيز همواره كوشيده شده است تا حدّ امكان مردم در روند حركتى نظام نقش پويا و فعالى داشته باشند. يكى از عرصه‏هاى مهم مشاركت مردم انتخابات رياست‏ جمهورى است كه اهميت آن با توجه به نقش حساس و كليدى رئيس‏ جمهور در فرآيند اداره كشور روشن‏تر مى‏شود. طبيعى است كه مردم براى حضور جدى‏‌تر  و حداكثرى بايد با حيطه وظايف و اختيارات اين مرجع ادارى، سياسى آشنا شوند تا از يك سو به فردى رأى دهند كه توانايى انجام دادن اين وظايف را داشته باشد و از سوى ديگر انتظارات خود را از وى در چارچوب اين اختيارات محدود سازند...