اصل يكصد و بيست و يك

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

سيده سهله تقوي

سوگند ياد نمودن هيچ‏گاه به يك طايفه، قبيله و يا ملتي ويژه اختصاص نداشته؛ بلكه در همه جوامع انساني به صورت سنتي فراموش‏ نشدني وجود داشته است.  ملت‏ها از ابتدا تاكنون ـ از قبايل بدوى گرفته تا جوامع مترقى ـ براساس باور خويش اشياء و موجوداتي را مقدس مي‌شمرده و در مقام اثبات مدعاى خود به آن سوگند ياد مي‌كرده‏‌اند، تا از اين راه حقانيتشان ثابت شود. چنان كه در ميان حرفه‏‌هاى گوناگون نيز سوگندنامه‏‌هايي تنظيم مي‌شد و از جمله آن‏‌ها «سوگندنامه بقراط» است كه متون اوليه قوانين نظام پزشكي را تشكيل مي‌دهد و تعهدى اخلاقي براى به كار بستن اصول اين حرفه به شمار مي‌رود...