آينه‌اي براي يك آتية ايده‌ال

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محبوبه ابراهيمي

صندلى رياست جمهورى نظام اسلامى ايران، در طول‏هاى سال‏هاى پس از پيروزى پرشكوه انقلاب، جاى مردان متعددى بوده است. در برهه
كنونى با توجه به اوضاع منطقه‏‌اى و جهانى، تهديدهاى دشمنان قسم خورده و آرمان‏‌هاى متعالي پيش‏روى نظام كه در سند چشم انداز 20 ساله
به تصويب رهبر معظم انقلاب رسيده، انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى حساس‏تر از گذشته رخ نموده است. زندگي شهيد رجايي به عنوان
يكى از كارآمدترين و محبوب‏‌ترين رؤساى جمهور ايران، آينه‏‌اى است تا نامزدهاى همه دوره‏‌ها، ويژگي‌ها و افكار خود را در آن باز بينند...