رئيس جمهور من!

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

سوده سادات تقوي

انقلاب اسلامي ايران به عنوان رخدادى بيدارگر و استكبارستيز از يك سو، و تأثيرگذار بر نقشه سياسي جهان به ويژه بر ملت‏هاى اسلامي از سوى ديگر، هيچ‏گاه از ناحيه مستكبران قابل تحمل نبوده است. دشمن براى مقابله با اين موج روشنگر اسلامي ـ انساني، از همان آغاز توطئه‏‌هاى گوناگونى را طراحي كرد و با شكل‏‌گيرى نظام اسلامي، آشكارا و رسمي به ميدان مبارزه آمد تا فرصت مرزشكني را از انقلاب و انقلابيون بگيرد. با تحريك قوميت‏‌ها، تماميت ارضي كشور را هدف قرار داد و هنگامى كه از اين ترفند نااميد شد، با پشتيبانى قدرت‏‌هاى جهانى و امكانات منطقه‏‌اى جنگ تحميلي هشت ساله را ساماندهي كرد و از همين نقطه، اهداى جنگ‏ افزارهاى پيشرفته و آموزش دقيق‏‌ترين استراتژي‌ها و تاكتيك‏‌هاى نظامي به ارتش عراق در سرلوحه كار قدرت‏هاى بزرگ ـ كه انقلاب اسلامى ايران را مانعي استوار در راه كسب منافع ظالمانه و خائنانه خود مي‌دانستند ـ قرار گرفت تا از اين رهگذر انقلاب اسلامي را مستأصل سازند...