پنجره هايي رو به انتخابات نهم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

مجتبي سلطاني

وضعيت كنونى انتخابات رياست جمهورى و صف‏آرايى كانديداها به گونه‏اى است كه تفاوتى فاحش  با دوره‏هاى گذشته دارد. برگزيدن از ميان
افرادى كه هر يك نقاط قوت و ضعفى  دارند، كار دشوارى است. در اين نوشته تلاش شده  است تا ضمن بررسى شرايط مطلوب براى يك رئيس
جمهور، نحوه رسيدن به يك انتخاب صحيح نيز مطرح شود...