مجري ارزش هاي فراموش شده انقلاب كيست؟

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

گفت و گو با علامه مصباح يزدي

شايد اگر با ايشان مصاحبه‏اى انجام مى‏داديم تا نظرات‏شان را درباره رياست جمهورى بپرسيم، بهتر مى‏توانستيم پرسش‏هايمان را مطرح كنيم؛
ولى اين فرصت به دست نيامد و از ميان چند سخنرانى ايشان گفتارهاى كوتاهى را يافتيم كه پاسخ به همان پرسش‏هاى ما بود. گفتارها را
دسته‏بندى كرديم و با قرار دادن پرسش‏ها در ميان آن‏ها، گفت و گويى غير حضورى را با ايشان انجام داديم و آن شد كه درپى مى‏آيد. گفت و گويى
كوتاه با حضرت استاد آيت ا... مصباح يزدى، مردى كه پنجاه سال از عمر هفتاد ساله‏اش را صرف مبارزه و جهاد فرهنگى، علمى و سياسى كرده
است...