فصلي براي نو شدن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

فرمايشات مقام معظم رهبرى

ـ اگر رئيس‏جمهور شايسته و متعهد به اسلام و دلسوز براى كشور و ملت باشد، بسيارى از مشكلات پيش نمى‏آيد و مشكلاتى اگر باشد، رفع مى‏شود.(68/3/15)

ـ ما امروز در مرحله دولت اسلامى و كشور اسلامى قرار داريم، بايد دولت اسلامى را ايجاد كنيم.(83/8/6)

ـ همين كه شما در پاى صندوق انتخابات، على‏رغم تلاش دشمنان و بوق‏هاى تبليغاتى بيگانه آن طور با اخلاص وارد مى‏شويد، نشان‏دهنده اقتدار ملى است و اين اقتدار ملى پشتوانه ثبات كشور و نظام اسلامى است.(82/1/2)...