خدمت‌گزار به اسلام و كشور را بيابيد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

(رهنمودهاى حضرت امام (ره) درباره انتخابات)

ـ اگر بخواهيد در مقابل دنيا اظهار حيات كنيد كه بگوييد ما بعد از گذشتن چندين سال زنده هستيم، بايد در انتخابات مشاركت كنيد.

ـ تمام مردم موظفند كه در انتخابات حاضر باشند و تحت تأثير هيچ كس قرار نگيرند.

ـ انتخابات، سرنوشت يك ملت را تعيين مي‌كند...