لايحه فضايي براي سالي زميني

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمد جواد توكلي

در لايحه بودجه سال1397، بودجه دولت و شركتهاي دولتي رقم 1194 هزار ميليارد تومان  را ثبت كرده است. همانند روال گذشته در عمل بودجه 814 هزار ميليارد توماني شركتهاي دولتي در مجلس بررسي نميشود و عمده تمركز  مجلس بر بررسي بودجه  عمومي  368 هزار ميليارد توماني دولت (منابع عمومي) است. هرچند برخي از مشكلات بودجهريزي كشور در گذشته نيز وجود داشته است؛ ولي برخي مشكلات در لايحه بودجه 1397 تشديد شده و يا اقدامي براي اصلاح روندهاي غلط قبلي انجام نشده است. همانگونه كه در ادامه بيان ميشود، برخي از ريلگذاريهاي نادرست در سالهاي اخير باعث انحرافاتي در بودجه و نظام اقتصادي كشور شده است. به طور نمونه، افزايش ميزان استقراض دولت از مردم براي تامين مخارج خود روندي فزاينده داشته است. همچنين تشديد كسريهاي طرح بيمه سلامت باعث شده كه بخشي از منابع بودجه به ناچار بدان تعلق گيرد. مشكل صندوقهاي تامين اجتماعي و وابستگي فزاينده آنها به بودجه عمومي دولت نيز مشكلي است كه سال به سال تشديد ميشود...