از لغو قرارداد اف 14 تا اكسيد كردن اورانيوم 20 درصد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

حسن ابراهيم‌زاده

مذاکرات و بيانيه لوزان، تنها اعتداليون و اصلاحطلبان را به وجد نياورد، بسياري از افراد و گروههاي سياسي خارج از نظام و حتي گروهکها و مطرودان نظام و امام(ره) را نيز چنان خوشحال کرد که نتوانستند سرور خود را پنهان کنند. اين مذاکرات و بيانيه براي نهضت آزادي و باقيماندگان دولت موقت و جرياني که امام راحل(ره) از آنها به پدرخوانده سازمان تروريستي منافقين ياد کرده بودند و در نامة خود به آقاي محتشميپور،وزير وقت کشور، خواستار ممانعت از ورود آنان به عرصه سياست و نفوذ در بدنة نظام اسلامي شده بودند، فرصتي براي به رخ کشيدن پيشينة تعاملات خود با آمريکا در دورهاي شد که خيانت آنان بر همگان آشکار است و اسناد لانه جاسوسي از ارتباط افرادي چون ابراهيم يزدي و امير انتظام، گوشهاي از آن را نمايان کرد؛ اسنادي که نشان ميدهد سازمان سيا اين عناصر را رابطان و دوستان خوب آمريکا ميداند که به اصطلاح توان کشيدن ترمز انقلاب را دارند!...