خسارتي ديگر

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

سيدمحمودنبويان

پس از آنکه دولت آقاي روحاني با شعار برداشتن تحريمهاي بانکي و اقتصادي، توافق برجام را با آمريکا و کشورهاي ديگر غربي به امضا رساند، در ابتدا تعهدات گسترده ايران همچون از بين بردن 20درصدهاي توليدشده، تعطيلي غنيسازي و تحقيقات در زمينه غنيسازي در فردو، منع استفاده از سانتريفيوژهاي بالاي نسل يک در نطنز، کاهش بيش از دوسوم سانتريفيوژهاي نسل يک در نطنز، نابودي راکتور اراک، ممنوعيت توليد هرگونه سانتريفيوژ از هر نسلي، پذيرش نظارتهاي بيسابقه و آنلاين، دادن دسترسي به تمام مکانهاي نظامي، مجوز استقرار ماموران آژانس طي دهها سال در ايران و ...- را با اعتماد به وعدههاي آمريکا عملي کرد، اما از 27دي1394 تاکنون، خبري از تحقق وعدههاي آمريکا در برداشتهشدن تحريمهاي بانکي نيست. دولت اکنون مشاهده ميکند که دشمنان ملت ايران، به هيچ يک از وعدههاي خود عمل نکردهاند، و تحريمهاي بانکي و اقتصادي به حال خود باقي هستند...