قلمرو تعامل با ديگران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علي اکبر بابلي

مطلب پيش رو به بازخواني ديدگاههاي آيتالله جوادي آملي درباره تعامل با ديگران ميپردازد. با جستوجوي گسترده در دهها سخنراني، پيام و دستنوشته، نگاه ايشان به بحث مورد اشاره را بررسي و دستهبندي کردهايم...