سيره اهل بيت(ع) در برخورد با بيگانگان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

جواد سليماني

مقاله حاضر که به بررسي سيره اهل بيت(ع) در برخورد با بيگانگان ميپردازد، حاصل تلاش پژوهشگر ارجمند جناب حجتالاسلام و المسلمين دکتر جواد سليماني است که اين موضوع را بررسي و تحليل کرده است. بخشهايي از اين مقاله، از متن سخنراني ايشان در کانون طلوع مورخ 1392/7/7 با عنوان«ماهيت نرمش قهرمانانه از زاويه تاريخ» است که توسط خود ايشان ويرايش شده است. ضمن تشکر از اين عضو هيات علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، اين مقاله خواندني را به شما خوانندگان ارجمند تقديم ميکنيم....