اصول حاكم در سياست خارجي و تعامل با ديگران از ديدگان قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علي اکبر عالميان

يکي از مسائل مهمي که ميتوان با نگاهي به آيههاي الاهي بدان دست يافت، اصول حاکم در سياست خارجي و تعامل با ديگران است. خداوند متعال؛ اصول، قوانين و بايستههاي گوناگوني را درباره تعامل با بيگانگان وضع کرده است که مقاله حاضر به اين مهم ميپردازد.