از بنده خدا به مردمي كه براي خدا به خشم آمدند

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

حسين فلاح زاده ابرقويي

بسم الله الرحمن الرحيم «از بنده خدا، على امير مؤمنان، به مردمى كه براى خدا به خشم آمدند؛ آن هنگام كه ديگران خدا را در زمين نافرمانى کرده، حق را نابود كردند... پس از ستايش پروردگار! من بنده‏اى از بندگان خدا را به سوى شما فرستادم، كه در روزهاى وحشت، نمى‏خوابد و در لحظه‏ هاى ترس، از دشمن روى برنمى‏گرداند و بر بدكاران، از شعله‏ هاى آتش تندتر است؛ او مالك پسر حارث مذحجى‏ است.