دعوت كودكان انقلاب به هم زيستي و اعتماد به دشمن ذاتي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

زينب اباذري

اکثر متفکران عرصه رسانه و سينما معتقدند، تلويزيون و سينما به دليل دارا بودن ابعاد پيچيده چيزي بيش از سرگرمي هستند، چرا که اغلب مخاطبان تلويزيون و سينما در موقعيت انفعالي از آن قرار دارند. يعني بيش از هر زمان ديگري از واکنش‌هاي روزانه قدرت واکنش کم‌تري در برابر برنامه‌هاي پخش شده از تلويزيون دارند...