نسبت انسان انقلابي با فضاي مجازي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

الهام عباسي

خلاصة وضعيتِ اکنونِ ما، غوطه‌خوردن و تنفس ميان صدها پيج اينترنتي است. در هر سن و سالي، با هر سليقه‌اي، با هر نوع نيازي و با هر مليت و مذهبي! سهل است سخن‌گفتن از مشتي آمار و ارقام دربارة کم و کيفِ گرايش به فضاي مجازي که اگرچه زياده شنيده‌ايم اما هنوز هم رعب‌آورند و البته بيش از آن‌که رعب‌آور باشند، تفکربرانگيزند...