اراده خباثت آميز در برابر سينماي انقلابي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

مهدي ابراهيمي

مقام معظم رهبري: «من شأن سينما را اين مي‌دانم. من مي‌گويم امروز کليد پيشرفت اين کشور، به ميزان زيادي دست شماست؛ شما مي‌توانيد اين نسل را يک نسل پيش‌رونده، اميدوار، پُرشوق، معتقد به خود و معتقد به ارزش‌هاي اسلامي و ملّىِ خود بار بياوريد؛ و همين‌طور مي‌توانيد اين نسل را شرمنده، پشيمان، زير سؤال برنده افتخارات گذشته و زير سؤال برنده افتخار انقلاب و دفاع مقدس بار بياوريد.»...