مسافركشي براي معاش پس از سه دوره نمايندگي مجلس!

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

وي درباره ديدارش با گورباچف، اظهار كرده بود كه «بنده مسؤوليت زندان‌ها را داشتم و وارد زندان كچويي شدم كه به خانم‌هاي زنداني سركشي داشته باشم. از دفتر اعلام شد: حاج احمد آقا از جماران دنبال شما هستند. با ايشان تماس گرفتم و ايشان گفتند: امام براي گورباچف نامه‌اي دارند كه از بين خانم‌ها شما را انتخاب كرده‌اند و از بين آقايان هم آقاي جوادي آملي و جواد لاريجاني را انتخاب كرده‌اند تا اين نامه را به گورباچف برسانيد؛ بنده استخاره كردم تا ببينم اين كا را بپذيرم يا خير كه استخاره خوب آمد...