خوشحالي امام از برخورد انقلابي در فيضيه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

 

اشاره

هجرت امام(ره) از تهران به قم و اقامت نزديك به يكساله او در اين شهر، اين شائبه را در بين گروهها و جريانها و حتي برخي مردم ايجاد كرد كه گويي امام به دنبال مديريت سياسي كشور نيستند. با هدايتهاي پيامبرگونه امام در قم و بازگشت به تهران، در اواخر اين سال، اميد کساني كه ميخواستند انقلاب اسلامي را به سرنوشت انقلاب مشروطيت و نهضت ملي، دچار و در نيمه راه با كنارزدن روحانيت و مردم، انقلاب را بلوكه كنند، نقش بر آب شد...