من لنين نيستم... من بازي نميخورم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

اشاره

امام خميني(ره) كه پيش از انقلاب، در بيان تفاوت خود با جريان عزلتنشين و مروّجان اسلام آمريكايي فرموده بودند«من پاپ نيستم كه فقط روزهاي يكشنبه مراسمي انجام دهم و بقية اوقات براي خودم سلطاني باشم و به امور ديگر كاري نداشته باشم»(صحيفه امام، ج1، ص270) در نيمه ارديبهشت 1362 پس از پيبردن به نبودن لايي داخلي روزنامه اطلاعات و توزيع نشدن آن در محدوده منطقه تجريش و جماران! تفاوت خود را با رهبران بلوك شرق و دنياي كمونيست آشكار ساختند. ايشان پس از دستيابي به اين لايي روزنامه، دستور توقيف روزنامة اطلاعات را صادر كردند و با بيان اين نكته كه «من لنين نيستم كه استالين يك روزنامه مخصوص او چاپ ميكرد و ميگذاشت جلويش و در سراسر شوروي روزنامه ديگري را منتشر ميساخت» تفاوت يك رهبر الاهي را با رهبران ديگر نمايان كردند. امام راحل(ره)در بيان علت دستور توقيف روزنامه اطلاعات نيز يادآوري كردند:«يك جايي من ميبايست بايستم تا بدانند من بازي نميخورم.» حجتالاسلاموالمسلمين سيدمحمود دعايي از اين برخورد امام(ره) چنين ياد ميكند...