خود را براي بالاي دار آماده كن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

فاطمه عرب

از روزي كه امام(ره) در شانزده سالگي تفنگ به دست گرفتند و به مقابله با اشرار پرداختند تا روزي كه ياران امام وصيت‌نامه‌اش را گشودند و پاي سخنان حماسي ايشان نشستند، شعله‌هاي مقدس روحية انقلابي در او هرگز خاموش نشد. نگاهي به چند سخن و موضع امام راحل در دوران نهضت و سال انقلاب نشان مي‌دهد كه آن برپا دارنده انقلابي جهاني، دعبل‌وار همواره چوبه دار را بر دوش داشت و چون اجداد طاهرينش شهادت را افتخار و مقابله با ستم را تكليف شرعي و انقلابي خود مي‌دانست...