ساكت نخواهم نشست

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

رضا محمدي‌ فيروزجايي

امام راحل(ره) نه‌تنها عالمي عارف بلکه انقلابي تمام‌عيار بود. او با همين روحيه انقلابي‌گري خود نهضتي را رهبري کرد که توانست تومار حکومت پادشاهي را در هم بپيچد، نظام سلطه را به چالش بكشد و روحيه انقلابي را در ميان امت اسلامي زنده كند. مقاله پيش رو به ابعاد انقلابي‌گري امام چه در رهبري نهضت 15 خرداد و چه در دوران پس از انقلاب شکوه‌مند اسلامي ملت ايران مي‌پردازد.