پشيمان شده ها و از نفس افتاده ها را رها كنيد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمد قاسم‌پور

ريزش‌ها و رويش‌ها منحصر در انقلاب اسلامي نيستند؛ از اين روست كه رهبر معظم انقلاب هم انقلاب اسلامي ايران را از آن استثنا نكردند. اشارة رهبر انقلاب در آستانه سيزده آبان به گروه پشيمان‌شده‌ها و از نفس افتاده‌هاي انقلاب و بيان يكي از ويژگي‌هاي آنان يعني دنيازدگي و دنياگرايي مساله‌اي است كه قرآن كريم به آن اشاره کرده و همراهي‌ نکردن برخي افراد با مجاهدان في‌سبيل‌الله و گريز از صحنه جهاد و شهادت را چسبيدن آنان به دنيا و برگزيدن دنيا به جاي آخرت مي‌خواند....