حوزه همچنان انقلابي خواهد ماند

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

مهدي اسلامي

حوزه علميه قم، در هيچ دوره‌اي از تاريخ خود، چون امروز مورد توجه افكار جهاني نبوده و به همين سبب هم هرگز چون امروز دوست و دشمن نداشته است...