جستاري در تصوير حوزه انقلاب

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

عبدالصالح شمس‌اللهي

واژه‌ها و مفاهيم، ذبيحه‌هاي مظلومي هستند كه بدون بسم‌الله در مسلخ اغراض شخصي و جناحي ذبح مي‌شوند و خيلي‌ها به‌ويژه صاحبان قدرت ‌و ‌ثروت و سياسيون آن‌ها را آن گونه كه مي‌خواهند معنا كه نه، بزك مي‌كنند تا مقصود خود را به كرسي بنشانند و امور را مطابق منافع خويش پيش برند...