انقلاب، انقلاب اسلامي، انقلابيگري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

عليرضا دهشيري

براي شناخت و بررسي هر پديده‌اي ابتدا بايستي به تعريفي جامع و مانع از آن دست يافت و حدود واژ‌‌گان آن پديده را شناخت. اين بررسي و پژوهش واژگاني موجب مي‌شود گفت‌وگو درباره آن پديده، دقيق و از مغالطه و خطا تا حدودي ايمن باشد. شايد براي واژه انقلاب بتوان به تعداد انديشه‌وراني که درباره آن به بحث پرداخته‌اند، تعريف ارائه کرد. در برخورد با واژه‌ انقلاب، نوعي تغيير بنيادين تداعى مي‌شود. از اين رو در اين نوشتار ابتدا به تبين و تعريف واژه انقلاب مي‌پردازيم و سپس شاخص‌هاي انقلاب را بيان خواهيم کرد.