انقلابيگري؛ مولود تفكر شيعي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان
محمدعلي جعفري

ظهور اسلام در عربستان نخست جامعة شبه‌الجزيره را از جاهليت خارج کرد و ضمن ايجاد همدلي بين طوائف مختلف، زير پرچم اسلام، به مرور قدرت‌هاي منطقه‌اي و پيراموني را تحت تأثير آموزه‌هاي خويش قرار داد و در نهايت غرب ـ يعني آخرين پايگاه حکومتي و اجتماعي ـ را نه با شمشير بلكه با انديشة انسان‌ساز، هدف قرارداد و خود را به دروازه‌هاي آن رساند؛ گسترش اسلام با هرتحليلي نشانگر نوعي انقلاب‌گري است که اين مكتب الاهي در ذات خود نهفته دارد، چنان‌که انديشمندان انديشه سياسي معاصر در ايران1 و جهان به آن اذعان ‌مي‌کنند.