لباس دين در نظرتان كهنه شد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

دكتر مهدي اميدي

چرا بايد همواره در برابر حوادث اجتماعي حساس بود و احساس مسؤوليت کرد؟

«إن الله لم يک مغيرا نعمه أنعمها علي قوم حتي يغيروا ما بإنفسهم»

يكي از شاخصاي انقلابي بودن، حساس بودن به تحولات اجتماعي و مبارزه با انحراف‌هاي ايجاد شده است.

تحولات، گاهي آرام و گاهي پرشتاب است. تحول ارزشي در يک جامعه اغلب تدريجي است. حساسيت در باب سلامت و بيماري- حساسيت در برابر غذا