«اصل فكر غيرانقلابي، راحت طلبي، سودجويي و سازشكاري است.» / گفتگوي پويا با علامه مصباح(حفظه الله)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

اشاره:

در آذر سال 1343 پرداخت پنج ريال براي خريدن نشريه‌اي هشت صفحه‌اي از سوي طلبه‌اي در حوزه علميه قم، بهايي سنگين بود، به سنگيني الصاق شدن آن نشريه در پرونده او در ساواك. آذر سال 1343 انتظار طلبه‌هايي كه شماره نخست نشرية «انتقام» را مطالعه كرده بودند به پايان رسيد، آنان اين نشريه را آغازگر تولد نشريات انقلابي در حوزه علميه قم مي‌دانستند، كه فريادگر نهضت امام خميني بود...