من انقلابي ام / شاخص‌هاي انقلابي گري از نگام امام خامنه اي(مدظله العالي)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

 

اگر به نام عدالتخواهي و به نام انقلابيگر1ي، اخلاق را زير پا بگذاريم، ضرر کردهايم؛ از خط امام منحرف شدهايم. اگر به نام انقلابيگري، به نام عدالتخواهي، به برادران خودمان، به مردم مؤمن، به کساني که از لحاظ فکري با ما مخالفند، اما ميدانيم که به اصل نظام اعتقاد دارند، به اسلام اعتقاد دارند، اهانت کرديم، آنها را مورد ايذاء و آزار قرار داديم، از خط امام منحرف شدهايم...