انقلابي عمل مي‌كنم / شاخص‌هاي انقلابي گري از نگاه امام خميني(ره)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

 اينک که به توفيق و تأييد خداوند، جمهوري اسلامي با دست تواناي ملت متعهد پايهريزي  شده، و آنچه در اين حکومت اسلامي مطرح است اسلام و احکام مترقي آن است، برملت عظيم الشأن ايران است که درتحقق محتواي آن به جميع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است...