براي خدا قيام كنيد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

 

علي اکبر عالميان

قرآن، کتابي انقلابي است. سرتاسر آيات الهي را بايستي آيات انقلابي دانست؛ چرا که به دنبال ايجاد تحول در آدمي است و برآن است تا آدميان را به راه راست رهنمون شود. در آيه‌آيه قرآن مي‌توان اين واقعيت را مشاهده کرد. پژوهش حاضر به بحث انقلابي‌گري از نگاه قرآن به‌ويژه عمل انقلابي پيامبران مي‌پردازد.