باز با عقل( نگاهي به حربة شيطان در خردربايي از نگاه نهج‌البلاغه)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان
حسين فلاح‌زاده ابرقويي
  نگاهي به حرفه شيطان در خردربايي از نگاه نهج‌البلاغه

  - آن‌گاه که تو را به سجده امر كردم، چه چيز تو را از آن باز داشت؟

- من از او برترم! مرا از آتشى آفريدى و او را از گِل!

- از آن‏[مقام‏] فرو شو! تو را نرسد كه در آن‏[جايگاه‏] تكبّر کني؛ بله خارج شو كه تو از خوارشدگانى!

- مرا تا روزى كه‏[مردم‏] برانگيخته خواهند شد مهلت ده.

- تو از مهلت‌يافتگانى.

- ... هر آينه من هم براى‏[فريفتن‏] آنان بر صراط مستقيم تو خواهم نشست. آن گاه از پيش رو و از پشت سرشان و از طرف راست و  چپشان بر آن‌ها خواهم تاخت، و [تو] بيش‌تر آن‌ها را شكرگزار نخواهى يافت.

- نكوهيده و رانده، از آن‏[مقام‏] بيرون شو؛ كه بدون ترديد هر كه از آنان تو را پيروى كند، جهنّم را از همه شما پر خواهم كرد...