در بند خودفراموشي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علي‌اکبر عالميان

امروزه رسانه و فضاي مجازي، يکي از مهم‌ترين و پر‌دغدغه‌‌ترين مباحث جامعه به شمار مي‌آيد.گرچه درقرآن از بحث فضاي مجازي به دليل نوپديد بودن آن سخن به ميان نيامده، اما مي‌توان از ميان آيات الهي به کلام‌هايي ازخداوند اشاره کرد که به مسائل پيرامون اين مقوله اشاره دارد. در اين باره مي‌توان به دو مؤلفه اشاره کرد؛ يکي بحث ويژگي‌هاي رسانه مطلوب و ديگري آسيب‌هاي پيش روي رسانه و فضاي مجازي. ما در اين مقاله با تطبيق‌ آيات الهي، به اين دومقوله پرداخته‌ايم...