عوامل و موانع جامعه‌پذير كردن تكليف‌محوري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمدرضا انواري

تکليف‌محوري يا تکليف‌مداري به عنوان روح حاکم بر رفتار و اعمال يک فرد مسلمان و معتقد، و بدين معناست که تكاليف الهي و آموزه‏هاي ديني، چگونگي رفتار انسان را در موقعيت‌هاي مختلف زندگي مشخص مي‏كنند. جايگاه اين اصل اساسي در زندگي يک فرد مؤمن به گونه‌اي است که تاخير در رسيدن به همه اهداف، مجوّز عدول از اين اصل اساسي نمي‌شود. همه ما مامور به اداي تکليف و وظيفه‌ايم نه مامور به نتيجه. عوامل و موانع متعددي از جمله خانواده، نهادهاي آموزشي و تربيتي، رسانه‌ها و... در نهادينه‌شدن اين باور در جامعه دخيل هستند که اين مقاله سعي دارد برخي از اين عوامل و موانع را برشمارد...