چند ياد از هزاران...

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محسن مومني

تنها اشاره به چند ياد و خاطره از هزاران ياد و خاطرة ياران امام دربارة زندگي و مبارزات آنان كافي است تا بدانيم ميراثي كه امروز به دست ما رسيده، ريشه در چه سختي‌ها و سخن‌ها و مجاهدت‌هايي داشته است...