اعتدال بي‌مبدأ و منتها واقعيت ندارد

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

مصاحبه با علامه مصباح يزدي(دامت برکاته)

پذيرفتن وقت براي مصاحبه با نشريه فرهنگ پويا دربارة «اعتدال» از سوي علامه مصباح براي ما دست‌اندرکاران نشريه فرصتي بود تا اين عالم فرزانه را از نزديک زيارت کنيم و ديدگانمان را به سيماي معنوي و دستانمان را به عبايش متبرک کنيم. درست در وقت مصاحبه يعني 10:30 صبح چهارشنبه 15/8/92، علامه مصباح با همان چهره پر از اميد و نشاط، که در احوال‌پرسي‌هايش همواره لبخندي مليح بر آن مي‌نشيند وارد شدند و ما به رسم ادب جز به ضرورت سخن نگفتيم. آنان که با شخصيت علمي و معنوي اين عقبه تئوريک نظام، آشنا هستند به خوبي مي‌دانند، او کسي نيست که در ورود به مباحث علمي بدون تعيين مبنا و شاخص و ارائه تعريف از مفاهيم سخن بگويد يا وارد مقوله‌اي شود؛ روشي که همواره شاگردان علمي و معنوي خود را بدان دعوت مي‌کند، و با آن راه را بر روي کساني که برآنند به نام علم، آشفتگي‌هاي فکري و سياسي خود را ترويج دهند مي‌بندد؛ و اين يعني رعايت قاعده‌مندي در مباحث علمي که در آغاز هر بحث سره را از ناسره جدا مي‌سازد. آنچه پيش روي شماست حاصل گفتگويي است که تا قبل از وقت اذان ظهر آن روز ادامه يافت و کلام فيلسوفي است که شناخت شاخص و مبنا و ارائه تعريفي درست از واژگان، دغدغة نخست او در ورود به هر مقوله است...