نقش مؤسسه امام خميني (ره) در بيداري اسلامي / مصاحبه با دكتر علي مصباح

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

نقش مؤسسه امام خميني (ره) در بيداري اسلامي در مصاحبه با آقاي دکتر علي مصباح

تهيه و تنظيم: حسن ابراهيم‌زاده ـ محمد ملک‌زاده

فرهنگ پويا: سخن در خصوص نقش و جايگاه مؤسسه حضرت امام (ره) در بيداري اسلامي، گذشته، حال و آينده است. مؤسسه حضرت امام (ره) در تبادل افکار با انديشمندان مسلمان و غير مسلمان در خارج از کشور داراي نقش محوري بوده است. اگر ممکن است در اين رابطه توضيحاتي ارائه فرماييد...